Cookies

Europese cookie wetgeving

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze bezoekers te analyseren om zo onze site te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ook maken wij op deze website gebruik van tracking cookies. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag en advertenties af te stemmen die zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Soor­ten coo­kies

Coo­kies kun­nen wor­den in­ge­deeld op basis van:

 • le­vens­duur
 • her­komst
 • func­ti­o­na­li­teit

Le­vens­duur

Wat de le­vens­duur van coo­kies be­treft, wordt een on­der­scheid ge­maakt tus­sen:

 • Ses­sie coo­kies of tij­de­lij­ke coo­kies wor­den ge­wist als je je brow­ser sluit.
 • Per­ma­nen­te coo­kies blij­ven op je com­pu­ter/ap­pa­raat staan voor een voor­af be­paal­de pe­ri­o­de (tot je ze ma­nu­eel ver­wij­dert of tot die pe­ri­o­de ver­strijkt).

Her­komst

Wat de her­komst van coo­kies be­treft, wordt een on­der­scheid ge­maakt tus­sen:

 • First-par­ty coo­kies zijn coo­kies van de web­si­te / het do­mein zelf.
 • Third-par­ty coo­kies zijn coo­kies van derde par­tij­en (bij­voor­beeld Goog­le Analytics).

Func­ti­o­na­li­teit

Wat de func­ti­o­na­li­teit van coo­kies be­treft, wordt een on­der­scheid ge­maakt tus­sen:

 • es­sen­tiële coo­kies
 • niet-es­sen­tiële coo­kies

Es­sen­tiële coo­kies zijn coo­kies die nood­za­ke­lijk zijn om een web­si­te (beter) te laten func­ti­o­ne­ren. Denk bij­voor­beeld aan coo­kies die on­li­ne be­ta­lin­gen vei­li­ger maken.

Niet-es­sen­tiële coo­kies zijn niet nood­za­ke­lijk voor het func­ti­o­ne­ren van een web­si­te. Er zijn 3 soor­ten niet-es­sen­tiële coo­kies:

 • Func­ti­o­ne­le coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie over je keu­zes en voor­keu­ren en bie­den de mo­ge­lijk­heid om je voor­keurs­taal en an­de­re plaat­se­lij­ke in­stel­lin­gen te ont­hou­den en de ge­brui­ker­s­er­va­ring van de web­si­te te per­so­na­li­se­ren.
 • Ana­ly­ti­sche / per­for­man­ce coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie over het ge­drag van be­zoe­kers op een web­si­te om de pres­ta­ties van de web­si­te te meten en de ge­bruik­s­er­va­ring te ver­be­te­ren.
 • Tar­ge­ting / ad­ver­ti­sing coo­kies vol­gen (het surf­ge­drag van) be­zoe­kers op om klant- en ge­brui­kers­pro­fie­len op te stel­len (mee­st­al voor ge­per­so­na­li­seer­de ad­ver­ten­ties). Ze wor­den ge­bruikt om de doel­tref­fend­heid van ad­ver­ten­tie­cam­pag­nes te meten.
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord